بازتاب خبرهای 26 حمل 1398

ادامه سریال تحریم جرگه صلح؛ نورالحق علومی، احمد ولی مسعود و فرامرز تمنا در جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کنند

نورالحق علومی، احمد ولی مسعود و فرامز تمنا از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جرگه مشورتی صلح را راه گشاه ندانسته…