سیماسمر

دکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسوول اول ارزیابی، نظارت و آموزش‌های حقوق بشری در این کشور می‌باشد و این نهاد را بنیان گذاری کرده است. دکتر سمر، در کنار مدیریت نمودن کمیسیون حقوق بشر، از آگست 2005 تا جون 2009 گزارش‌گر ویژه‌ وضعیت حقوق بشر سازمان ملل در سودان بود. او در عین حال، به عنوان معاون رییس اداره موقت افغانستان و اولین وزیر امور زنان این کشور کار کرد که یکی از دو خانم عضو کابینه حکومت حامد کرزی بود. دکتر سمر بنیان‌گذار وزارت زنان در افغانستان نیز است. سیما سمر دو بار کاندیدای جایزه صلح نوبل بود و جایزه الترناتیف نوبل را نیز دریافت کرده است. خانم سمر بیش از چهل جایزه دیگر در زمینه‌های حقوق بشری از نهادهای مختلف دریافت کرده است. دکتر سمر بنیان گذار موسسه شهدا است که جزء اولین سازمان‌های غیردولتی خیریه برای افغان‌ها می‌باشد. این نهاد بیش از پنجاه مکتب و بیمارستان را برای زنان و دختران و طیف‌های فقیر افغانستان بنیان‌گذاری و مدیریت کرده است. از دکتر سمر به عنوان یکی از تاثیر گذارترین شخصیت‌های معاصر افغانستان یاد می‌شود.