قاسم وفایی‌زاده

دکتر محمد قاسم وفایی‌زاده دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه کانازاوا در جاپان است. آقای وفایی‌زاده یکی از پژوهش‌گران به نام افغانستان در حوزه سیاست خارجی، دولت سازی، ملت سازی، سیاست قومی، گذار مردم‌سالارانه و بنای صلح در کشورهای چند قومی پس از جنگ بوده است. دکتر وفایی‌زاده دارای تجربه طولانی تحقیق و پژوهش می‌باشد. او در عین حال سابقه پربار رسانه‌گری نیز در افغانستان داشته است. دکترایی وفایی زاده تحت عنوان «سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان» که به دو زبان انگلیسی در جرمنی و فارسی در افغانستان منتشر شده، دومین اثر برتر سال جاپان شناخته شده است.