مژگان مصطفوی

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری اسلامی افغانستان است. خانم مصطفوی بیش از هشت سال به عنوان معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان در رهبری، توسعه و رشد آن اداره نقش داشته است. پوهنیار مصطفوی در عین حال استاد دانشگاه کابل و ماستر ژورنالیزم می‌باشد. ایشان، کتاب حقوق و اخلاق رسانه‌ها را نگاشته و فعالیت های علمی-پژوهشی فراوانی داشته است.