فهیم دشتی

فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان است. آقای دشتی از پیش‌کسوتان رسانه‌گری در کشور محسوب می‌شود. او در مدت کوتاهی، فعالیت گسترده در عرصه های رسانه‌ای انجام داده است. از 1371در نشریه که قهرمان ملی احمد شاه مسعود به نام "هفته نامه کابل" بنیان گذاری کرده بود، به فعالیت رسانه‌گری آغاز و به مدت بیش از یک دهه پس از سقوط طالبان، آن نشریه را به عنوان نشریه نمونه در کشور، منشتر ساخت. آقای دشتی کتاب های متعددی را در باره افغانستان نگاشته است.