دانیل واجدیک

دانیل واج دیک عضو ارشد تحقیق در شورای اتلانتیک است و پیش از آن به عنوان متخصص اروپا و اورآسیا در کمتیه روابط خارجی سنای آمریکا بوده است.