اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده است که شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر میزان درآمدهای این اداره داشته و عواید آن در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته، چهار میلیون دالر کاهش داشته است.

قاسم وفایی زاده رییس اداره هوانوردی افغانستان امروز شنبه (۲۵اسد) در نشست خبری گفت که شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر میزان عواید اداره هوانوردی ملکی داشته است.

او افزود که بر اساس محاسبه اداره هوانوردی ملکی، شرکت های هوایی آریانا وکام ایر، به گونه مجموعی در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۹، نزدیک به سه میلیون دالر زیان مند شده اند.

وفایی زاده خاطرنشان کرد که در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۹، از طریق دهلیز های هوایی ۳ هزار ۲۵۱ تن اموال صادراتی افغانستان به کشورهای عربستان، ترکیه، هند و کشورهای اروپایی، صادر شده است.

به گفته او در نیمه اول سال مالی جاری به گونه مجموعی ۶ هزار ۶۸۶ گرام طلا،  ۳۰۳ هزار ۵۵۵ دالر امریکایی، ۲۶ هزار ۸۳۰ گرام مواد مخدر، ۸۱۷ اسلحه خفیف و ۵۷ هزار ۱۰۴ امتعه ممنوعه از پرواز های داخلی و خارجی در چهار میدان هوایی بین المللی افغانستان، کشف و ضبط شده است.

رییس اداره هوانوردی تصریح کرد که ۴۴هزار مسافر از ولایت ها و۷۵ هزار افغان ها از کشور های منطقه در جریان وضع قرنطین ناشی از ویروس انتقال یافته اند.

بدهکاری ۳۰ میلیون دالری شرکت های هوایی

رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی، با اشاره به مقروضیت شرکت های هوایی گفت که این شرکت ها بیش از ۳۰ میلیون دالر از اداره هوانوردی ملکی قرض دارند و تاکنون آن را پرداخت نکرده اند.

او افزود که براساس فیصله نهاد های عدلی وقضایی، به این شرکت ها سه ماه فرصت داده شده است تا مقروضیت های شان را پرداخت کنند.

عصری سازی سیستم ها

از سوی هم سید عمر صبور، رییس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در این کنفرانس خبری گفت که فعالیت ها برای تطبیق ماستر پلان اداره هوانوردی ملکی در این میدان آغاز شده است.

صبور تاکید کرد که روی عصری سازی سیستم ها در این میدان هوایی کار جریان دارد و نیز در کنار آن توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رعایت می شود.

این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطین از سوی کشورها پرواز های هوایی در افغانستان متوقف شد و این روند تاکنون به حالت عادی برگشت نکرده است.