حکومت در دفاع از دسترخوان ملی؛ انتظار حکومت از پارلمان این است در کنار مردم فقیر باشند |