مجلس سنا فیروزالدین فیروز، وزیر صحت و وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری را به دادستانی کل معرفی کرده است.

مجلس سنا گفته است که این دو تن به دلیل عدم پاسخگویی به مجلس به دادستانی معرفی شده اند.

اعضای این مجلس وزیر صحت را به ناتوانی در کار مبارزه با ویروس کرونا و وحید عمر را به فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا متهم کرده اند.

خبرنامه
معرفی فیروزالدین فیروز و وحید عمر به دادستانی کل

این در حالی است که پیش از این مجلس سنا چندین بار خواستار پاسخ‌دهی وزیر صحت عامه و وحید عمر به سوالات سناتوران شده بود، اما این دو برای پاسخ‌دهی حاضر نشده بودند.

پیش از این نیز وزیر صحت عامه و وحید عمر، رییس پیشین کمیته آگاهی دهی عامه مبارزه با ویروس کرونا به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.