اجرایی شدن قانون اجرأت اداری افغانستان؛ هر نوع عمل اداری تبعیض‌آمیز غیرقانونی است

مقام‌ها در وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند که قانون اجرأت اداری در جریده رسمی نشر شده است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه امروز چهارشنبه(2 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که این قانون براساس ماده 50 و 51 قانون اساسی وضع شده و دارای 5 فصل و 75 ماده می‌باشد.

آقای ریاضت گفته که تنظیم امور مربوط به اجرأت اداری، تنظیم ارتباط میان اداره عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجرأتی از جمله اهداف اساسی قانون اجرأت اداری می‌باشد.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت عدلیه: «براساس این قانون هر نوع عمل اداری تبعیض‌آمیز در اداره عامه ممنوع بوده و اداره عامه از هر نوع گرایش قومی، مذهبی… در اجرای اعمال اداری خود اجتناب نماید.»

riyazat

2 / جوزا 1397
#