image

بودجه سال مالی 1397 افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

بودجه سال مالی 1397 افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

حکومت افغانستان بودجه مالی سال 1397 این کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس سنای این کشور فرستاد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح این بودجه را امروز دوشنبه 15 عقرب، به مجلس سنای این کشور ارایه کرد.

آقای حکیمی امروز دوشنبه با ارایه این طرح به مجلس سنای افغانستان گفت: “بودجه‌ی ملی سال آینده شفاف، پاسخگو، متوازن و قابل اعتبار می‌باشد، این بودجه با درنظرداشت واقعیت‌های جامعه، موثریت، و مطابق به اولویت‌های حکومت و معیارهای بین‌المللی ترتیب شده است.”

از سوی هم طرح ابتدایی این بودجه دیروز یک‌شنبه در جلسه‌ی فوق‌العاده کابینه‌ حکومت افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور با آوردن تغییراتی در بودجه‌ی توسعه‌ای و عادی و هم‌چنان منابع تمویل آن، نهایی شد.

کلیات طرح ابتدایی این بودجه، هفته‌ی گذشته به کابینه‌ی افغانستان ارایه شده بود. مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است، که از آنجمله ۲۶۷ میلیارد افغانی آنرا بودجه‌ی عادی و ٩٠ میلیارد افغانی آنرا بودجه‌ی توسعه‌ای تشکیل می‌دهد. با این وجود سهم حکومت در تمویل آن ۴۷.۵ درصد میباشد و متباقی از طریق کمک‌ها تمویل می‌گردد.

اولویت‌های بودجه 97

به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان، اولویت‌های حکومت این کشور در طرح بودجه سال مالی 1397، بخش‌های امنیت، معارف، ساخت زیربناها، زراعت و توسعه‌ی روستاها می‌باشد که به‌ترتیب حدود 40 درصد، 13درصد، 11 درصد و 9 درصد از مجموع بودجه‌ی مالی افغانستان در سال 97 به این بخش‌ها اختصاص داده شده است.

از سویی هم بخش زیادی از بودجه‌ی توسعه‌ای سال آینده مالی افغانستان روی چهار بخش از جمله زیربنا، زراعت و توسعه‌ی روستاها، صحت و حاکمیت اقتصادی اختصاص یافته است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان در مجلس سنا گفت: “بخش اعظم بودجه‌ی انکشافی در چهار سکتور (زیربنا، زراعت و انکشاف دهات، صحت و حاکمیت اقتصادی) به ترتیب، 32.8 میلیارد، 29.7میلیارد، 9.97میلیارد و 4.9 میلیارد افغانی اختصاص داده شده است.”

به گفته‌ی آقای حکیمی تاکنون تنها 42 درصد از بودجه توسعه‌ای این کشور در سال جاری از سوی وزارت‌خانه‌ها به مصرف رسیده است.

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید می‌کنند که در بودجه‌ی مالی سال گذشته‌ی خورشیدی برای اجرایی شدن طرح‌های بزرگ زیربنایی، بودجه کافی در نظر گرفته شده است.

senate-house1

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان در مجلس سنای این کشور

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که “یک‌ تعداد پروژه‌های بزرگ زیربنای ملی مانند راه آهن آقینه و تورغندی، جاده تاریخی ابریشم، پروژه دهلیز لاجورد، انکشاف و استخراج منابع نفت و معادن، ساخت و تکمیل 21 بند آب در مقیاس بزرگ و متوسط، اعمار پارک‌های صنعتی، تطبیق پروژه‌های تهیه آب، اعمار سرک‌های روستایی و تطبیق برنامه انکشاف مهارت‌ها که در بودجه سال آینده مالی مدنظر گرفته شده است، وزارت مالیه وجوه کافی را برای تمویل و تطبیق آن در نظر گرفته است.”

حدود 13 میلیارد افغانی از مجموع بودجه‌ی مالی1397، در بودجه انکشافی در بخش معارف و تحصیلات عالی، ورزش و صحت عامه اختصاص داده شده است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، برای تصویب نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.