صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز دوشنبه در نشست خبری گفت که رییس جمهور غنی بشیر احمد ته‌ینج را به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، نثاراحمد غوریانی را به عنوان نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت، معصومه خاوری را به عنوان نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، قدرت‌الله ذکی را به عنوان نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، انوارالحق احدی را به عنوان نامزد وزیر وزارت زارعت در حکم های جداگانه معرفی کرده است.

صدیقی افزود محب‌الله صمیم به عنوان نامزد وزیر وزارت سرحدات و قبایل، فضل احمد معنوی به عنوان نامزد وزیر وزارت عدلیه، نورالرحمان اخلاقی به عنوان نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، عباس بصیر به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی و سید سعادت منصور نادری به عنوان وزیر دولت در امور صلح نیز از جمله تعیینی های است که از سوی رییس جمهور صورت گرفته است.