31 زندانی دیگر گروه طالبان از زندان رها شدند

دفتر شورای امنیت ملی می گوید که ‏روز گذشته 31 زندانی دیگر طالبان از بند رها شدند.

دفتر شورای امنیت ملی امروز پنجشنبه (18ثور)  گفته است که روز گذشته 31 زندانی طالب از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند.

این دفتر امنیت افزوده که با رهایی این افراد، شمار طالبان رها شده از زندان به 933 تن رسیده است.

خبرنامه

آزادی 31 زندانی گروه طالبان

این در حالی است که 52 زندانی طالب دو روز قبل از زندان پلچرخی رها شده بودند.

رهایی این زندانیان در حالی صورت می گیرد که زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به تازگی دور تازه‌ای از سفرهایش به منطقه را با هدف قطر، هند و پاکستان آغاز کرده است.

18 / اردیبهشت 1399