ریاست عمومی زندان پلچرخی کابل اعلام کرده است که 100 زندانی طالب براساس فرمان ریاست جمهوری از این زندان رها شده اند.

ریاست زندان پلچرخی با نشر یک خبرنامه گفته است که 100 تن از زندانیان طالب بر اساس فرمان ریاست جمهوری و به منظور برقراری صلح، روز گذشته (شنبه، 13ثور) بعد از تکمیل معاینات صحی و بررسی پرونده های شان آزاد شدند.

خبرنامه
آزاد شدن 100 زندانی طالب از زندان پلچرخی

در این خبرنامه آمده است که روند رهایی زندانیان طالب که شامل فهرست دفتر شورای امنیت اند، دسته دسته ادامه می یابد.

با رهایی این دسته از زندانیان طالب، شمار زندانیان رها شده این گروه از سوی حکومت به 650 تن رسیده است. روز گذشته نیز شورای امنیت اعلان کرد که طالبان 39 زندانی را مطابق لیست حکومت در قندز رها کرده‌است.