فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در واکنش به معرفی‌اش از سوی مجلس سنا به دادستانی کل می گوید که تجمع زیر یک سقف از سوی قانون گذاران، گناهی نابخشودنی است.

ferozudin feroz

پس از آن که امروز پنج شنبه (11ثور) مجلس سنا وزیر صحت عامه و وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری را به دادستانی کل معرفی کرد، فیروزالدین فیروز در واکنش به این تصمیم در صفحه فیسبوک اش نگاشته است: “تشکر از محبت مجلس سنا؛ اما یک بار دیگر هشدار می دهم که تجمع زیر یک سقف، آن هم از سوی قانون گذاران یک گناه نابخشودنی است.”

این در حالی است که شماری از اعضای مجلس سنا امروز در یک نشست خبری اعلام کردند که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت را به دلیل عدم پاسخگویی به مجلس و ناتوانی در کار مبارزه با ویروس کرونا و وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری را به دلیل فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا، به دادستانی کل معرفی کرده اند.