مسوولان در وزارت مالیه می گویند که در نتیجه ایجاد اصلاحات در این وزارت، عواید ملی در سال مالی 1398، بیش از هدف تعیین شده جمع آوری شده است.

عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه امروز پنجشنبه(1حوت) در نخستین روز برنامه سالانه پاسخدهی دولت به ملت گفت: “هیأت صندوق بین المللی پول از پیشرفت های افغانستان در اجرای شاخص های اصلاحات اقتصادی، مدیریت و اصلاح سکتور مالی، اصلاحات در سکتور بانکی، جمع آوری عواید، مدیریت موثر اقتصادی بزرگ، رشد اقتصادی، مبارزه علیه فساد اداری و دستیابی به پیشرفت اظهار رضایت کرده است”.

زدران افزود، با تطبیق این اصلاحات تمویل کنندگان افغانستان کمک های شان را به کشور تداوم می بخشند، اما در صورت عدم تطبیق این شاخص ها، افغانستان نمی توانست ثبات مالی را حفظ کرده و اعتبارش نزد تمویل کنندگان را از دست می داد.

afghanistan1

او خاطرنشان کرد که در سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده؛ در حالی که در سند بودجه ملی هدف تعیین شده مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی بود.

معین مالی وزارت مالیه ادامه داد که حکومت در مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته پیشی گرفته و توانسته است بیش از ۱۳۹ میلیارد افغانی را که ۹۴ درصد بودجه انکشافی را تشکیل می دهد، به مصرف برساند.

به گفته او، صعود سطح عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۹، 288 میلیارد افغانی پیش بینی شده که حدود ۴۹ درصد بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تمویل می کند.

زردان تاکید کرد مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی پیش بینی شده که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و۱۳۹ میلیارد افغانی باقی مانده را بودجه انکشافی تشکیل می دهد. در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ مجموعا ۱۷ پروژه جدید انکشافی شامل شده که اکثر آن ها بعد از ارزیابی های اقتصادی و تخنیکی ریاست سرمایه گذاری عامه و زیربنای معینیت پالیسی وزارت مالیه در نظر گرفته شده است.