یافته های یک گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در میان شماری دیگر موارد، شمار چشم گیری از زنان در ساختارهای دفاعی-امنیتی، از سوی همکاران مردشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه(22دلو) با نشر یک گزارش تازه گفته است که احتمالا شمار زنانی که آزار و اذیت را تجربه کرده اند، بیش از آن است که در این کمیسیون ثبت شده، اما شماری از آن ها به دلیل ترس از دست دادن شغل و حفظ موقعیت اجتماعی شان حاضر نیستند مشاهدات و تجارب خود را با دیگران در میان یگذارند.

این گزارش با 2 هزار و 272 تن از نیروهای زن پولیس، ارتش و امنیت در جریان دو سال(1397 و 1398) از طریق پرسش نامه های باز و بسته، مصاحبه شده و در آن مصاحبه شوندگان به 6 پرسش پاسخ داده اند.

در این گزارش از مصاحبه شوندگان پرسش های شامل این که “آیا در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت مستفید شده اند؟ دلایل عدم برخورداری شما از فرصت های ارتقای ظرفیت چیست؟ آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه به مردان دسترسی دارید؟ آیا در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری دفتر یا بخش کاری تان با شما مشورت صورت می گیرد؟  آیا در محیط کار احساس مصونیت می کنید؟ و همچنان آیا با برخوردها و آزارها جنسی مواجه شده اید؟ پرسیده شده است.

تبعیض علیه زنان

از مجموع 2 هزار و 272 مصاحبه شونده، 58.7 درصد گفته اند که در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی مستفید شده، اما 39.5 درصد گفته اند که در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت برخوردار نشدند و 1.8 درصد هیچ پاسخی نداده‌ اند.

در این گزارش گفته شده، دلایل این که زنان نتوانسته اند از فرصت های مساوی با مردان برخوردار شودند، نهادهای مربوط خانواده و جامعه بوده که از مجموع نیروهای زن نهادهای امنیتی، 13.6 درصد عامل محرومیت از فرصت های برابر با مردان را عدم موافقت ادارات مربوط آنان گفته، 4.6 درصد خودشان نخواسته اند و 1.7 درصد ممانعت خانواده ها بوده که نتوانسته اند از فرصت های شغلی مساوی با مردان برخوردار شوند.

یافته های یک گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در میان شماری دیگر موارد، شمار چشم گیری از زنان در ساختارهای دفاعی-امنیتی، از سوی همکاران مردشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند
یافته های یک گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در میان شماری دیگر موارد، شمار چشم گیری از زنان در ساختارهای دفاعی-امنیتی، از سوی همکاران مردشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند

در این گزارش افزوده شده که زنان در زمینه برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه با مردان، با تبعیض روبرو اند  و از مجموع مصاحبه شوندگان، 48.4 درصد گفته اند که به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه مردان دسترسی ندارد و  50.9 درصد گفته اند که به امتیازات و حقوق مشابه با مردان دسترسی دارند.

مشارکت در تصمیم گیری ها

بر اساس این گزارش، زنان در تصمیم گیری نهادهای امنیتی و دفاعی حضور ندارند.

در این گزارش از مصاحبه شوندگان در مورد این که چقدر در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری دفتر کاری شان سهیم اند، 53.7 درصد پاسخ داده اند که در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دفتر خود سهیم نبوده و همچنان مسوول بخش کاری شان با آنان مشورت نکرده است.

از این میان 43.7 درصد گفته اند که در سیاست گذاری های دفتر کاری شان سهیم بوده و 2.7 درصد هم در این زمینه پاسخی نداده اند.

آزار و اذیت زنان

آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی از چالش هایی است که همواره در مورد آن صحبت شده و کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده که به احتمال زیاد شمار زیادی از زنان تجربه های بسیار بدی از آزار و اذیت دارند، اما نمی خواهند به دلیل بدنامی تجربه های خود را آزادانه با دیگران در میان بگذارند.

بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر، در این گزارش آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی وجود دارد و شمار چشم گیری از زنان دست کم با یکی از انواع آزار و اذیت مواجه شده اند که شماری از آنان با آزار و اذیت های خفیف و بعضی دیگر، با آزار و اذیت های خیلی شدید، مواجه شده اند.

احساس مصونیت

در این گزارش هم‌چنان 84.4 درصد زنان بیان کرده اند که در مکان کاری شان احساس مصونیت می کنند و 14.6 درصد دیگر هم گفته اند در مکان کاری شان احساس مصونیت نمی کنند. 0.6 درصد نیز در این زمینه پاسخ نداده اند.

کمیسیون حقوق بشر عدم احساس مصونیت برای زنان نیروهای امنیتی و دفاعی در مکان کاری شان را نگران کننده خوانده، تاکید کرده که این وضعیت سبب می شود که زنان نیروهای امنیتی و دفاعی را ترک کنند و در آینده، علاقمندی شان به حضور در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش یابد.

در این تحقیق گفته شده، از شمار زنانی که مورد آزار قرار گرفته اند، 2.9 درصد موضوع را با مقامات بالاتر از خود مطرح کرده اند، 6.2 درصد ترک وظیفه کرده، 3.5 درصد سکوت نموده،  55 درصد واکنش شخصی نشان داده و 82 درصد پاسخ بی ربط داده و یا هم هیچ پاسخ نداده اند.

کمیسیون حقوق بشر عدم احساس مصونیت برای زنان نیروهای امنیتی و دفاعی در مکان کاری شان را نگران کننده خوانده، تاکید کرده که این وضعیت سبب می شود که زنان نیروهای امنیتی و دفاعی را ترک کنند و در آینده، علاقمندی شان به حضور در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش یابد
کمیسیون حقوق بشر عدم احساس مصونیت برای زنان نیروهای امنیتی و دفاعی در مکان کاری شان را نگران کننده خوانده، تاکید کرده که این وضعیت سبب می شود که زنان نیروهای امنیتی و دفاعی را ترک کنند و در آینده، علاقمندی شان به حضور در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش یابد

رسیدگی از سوی نهادهای امنیتی به شکایات زنان

در این گزارش کمیسیون حقوق بشر گفته شده که از میان 2.9 درصد زنان که از آزار و اذیت به مقامات بالاتر شکایت کرده اند، 4.5 درصد گفته که آمران مافوق به عاملان آزار و اذیت اخطار و توصیه داده، 4.2 درصد گفته اند که عاملان اذیت مجازات نشده اند، 2.2 درصد گفته از پست های شان جابجا شده و 2.7 درصد دیگر گفته اند عاملان آزار و اذیت از کار برکنار شده اند.

این گزارش در حالی نشر شده و حکایت از آزار زنان در نهادهای حکومتی دارد که گفته شده خانواده های افغانستان به دلیل آزار و اذیت زنان از سوی مردان در این نهادها، چندان راضی به اشتغال زنان و دختران شان نیستند.