محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب از مقامش استعفا داده است.

خلمی که متن استعفانامه اش امروز چهارشنبه(18جدی) به رسانه ها درز کرده است، دلیل کنار رفتنش از این مقام را مشکلات صحی‌ خوانده است.

afghanistan1

سرپرست وزارت انرژی و آب در استعفانامه اش نگاشته است که داکتران به او توصیه کرده باید چند هفته خود را از آلود‌گی هوا دور نگه دارد.

رییس‌جمهور غنی نیز استعفای خلمی را به تاریخ 1 جدی منظور کرده است.

سیر نیک‌زاد، سخنگوی وزارت انرژی و آب به رسانه ها تایید کرده که سرپرست وزارت انرژی و آب استعفا داده و در حال حاضر خان محمد تکل به عنوان سرپرست این وزارت تعیین شده است.