طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ به مجلس نمایندگان ارایه شد

وزارت مالیه طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ را به نشست عمومی مجلس نمایندگان ارایه کرد.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه امروز دوشنبه(2جدی) طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ را به نشست عمومی مجلس نمایندگان ارایه کرد.

قیومی در این نشست گفت: “بودجه سال مالی ۱۳۹۹ به اساس واقعیت ها، منابع دست داشته و اولویت های حکومت تنظیم گردیده و در این بودجه توجه بیشتر روی بودجه انکشافی صورت گرفته که اگر با بودجه شروع سال مالی ۱۳۹۸ مقایسه گردد، افزایش حدود ۱۱ درصدی را نشان می دهد. در بودجه عادی حدود ۳ درصد صرفه جویی صورت گرفته است.”

سرپرست وزارت مالیه افزود، اولویت های حکومت در طرح بودجه سال مالی 1399 بخش های دفاع، مصونیت و نظم عامه، معارف، فرهنگ و دین، تهیه مسکن و سازگاری اجتماع و حکومتداری است که هر کدام به ترتیب ۲۴ درصد، ۱۴ درصد، ۱۲ درصد، ۸.۹ درصد و ۸.۷ درصد مجموع بودجه ملی را به خود اختصاص می‌دهد.

parliament

به گفته او، بخش بیشتر بودجه توسعه ای برای چهار بخش تهیه مسکن و سازگاری اجتماع، ترانسپورت و مخابرات، انرژی و معادن، حکومتداری و خدمات عامه اختصاص داده شده است.

این در حالی است که مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از آن جمله، ۲۸۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۳۹میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای پیشبینی شده است.

پیش از این، طرح بودجه سال مالی 1399 در مجلس سنا نیز به تصویب رسیده است.

2 / دی 1398
#