در جلسه شورای امینت ملی به معاون دوم رییس جمهور و معاون اول ریاست اجرایی سپرده شده تا طرح برگزاری انتخابات غزنی را به صورت حوزه ای به کابینه ارایه کند.

photo_2019-05-22_18-26-58

دفتر ریاست جمهوری امروز چهارشنبه (1جوزا) گفته است که جلسۀ شورای امنیت ملی به ریاست اشرف غنی رئیس جمهور با ترکیب پیش بینی شده در قانون انتخابات برگزار شده است.

ارگ ریاست جمهوری افزوده که در این جلسه به معاون دوم ریاست جمهوری و معاون اول ریاست اجرائیه وظیفه سپرده شده تا طرح جدید که ولایت غزنی را از لحاظ حوزه های انتخاباتی تقسیم نماید، به جلسۀ آیندۀ شورای امنیت ملی جهت تصویب ارائه کند.

به گفته ارگ در این جلسه به ادارۀ مستقل ارگان های محل و ادارۀ مرکزی احصائیه نیز هدایت داده شده که در امر تدوین و کار فنی روی طرح انتخابات پارلمانی ولایت غزنی با معاونیت دوم ریاست جمهوری و معاونیت اول ریاست اجراییه همکاری کند.