نامزدان ریاست مجلس نمایندگان آرای کافی برای پیروزی را بدست نیاوردند

در انتخابات امروز مجلس نمایندگان هیچ یک از چهار کاندیدای ریاست مجلس نتوانستند آرای 50 جمع یک را بدست آورد.

photo_2019-05-16_02-04-04

در این دور، میررحمان رحمانی 75 رای، کمال ناصر اصولی 69رای، میرویس یاسینی 59 رای، و عمر نصر مجددی با کسب 7 رای نتوانستند آرای 50 جمع یک نمایندگان را بدست اورد.

انتخابات بر ریاست مجلس نمایندگان به دور دوم کشید شده است.

26 / اردیبهشت 1398
#