مقام های محلی از کشته شدن ۱۵ طالب بشمول دو عضو شورای کویته و ۷ شهروند خارجی در ولایت غزنی خبر داده اند.

دفترمطبوعاتی غزنی امروز پنجشنبه (12ثور) با نشر خبرنامه ای گفته که این شورشیان شب گذشته در جریان سه عملیات هوایی و یک عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی های واغظ، مقر و زنخان ولایت غزنی کشته شده اند.

mod

این تازه ترین کشتار شورشیان در ولایت غزنی می باشد. غزنی در ماه های اخیر مورد توجه جدی حکومت مرکزی است.