دفترشورای امنیت ملی گفته که از تصمیم جمهوری فدرال آلمان مبنی بر تمدید حضور نیروهایش در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان استقبال می نماید.

germani

در خبرنامه دفترشورای امنیت ملی که امروز (3حوت) به نشر رسیده آمده که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اخیر استراتیژیک کشور دوست جمهوری فدرال آلمان مبنی بر تمدید حضور نیروهایش در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان استقبال می نماید.”

دفتر شورای امنیت ضمن قدردانی از حمایت های آلمان افزوده که برلین همکاری های دوامدار در عرصه های مختلف به ویژه در مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای ملی، امنیتی و دفاعی افغانستان داشته است.