رئیس جمهورغنی می گوید مشکل بنیادی زن افغان فقر است و تا مبارزه با فقر به یک هدف ملی تبدیل نشود، زنان افغان همچنان محروم خواهند ماند.

محمد اشرف غنی امروز (19حوت) در مراسم گرامی داشت از روز جهانی زن گفت که زنان افغان می توانند در تمام عرصه های اجتماعی سهم گرفته و این نویدی برای آینده کشور خواهد بود.

Ashraf Ghani

رئیس جمهور افزود حالا گماشتن یک زن در یک مقام بلند دولتی برای کسی، حرف تازه‌ای نیست و مشارکت زنان در بدنه‌ی حکومت در سال‌های گذشته گسترده بوده است.

غنی با بیان این که مشکل بنیادی زنان افغان، فقر است و اکثریت قاطع زنان در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند افزود زنان که بیشترین قربانی را در زمان زایمان می‌دهد، زنان فقیر اند و زنان فقیر نیز بیشترین خشونت را تجربه می کنند.

او انتخاب خانم نورستانی در مقام رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مردان را گام مثبت در راستای تامین حقوق زنان دانسته تاکید کرد حالا نوبت زنان است که مدیریت و رهبری شان را در عرصه‌های مختلف نشان دهند.

رئیس جمهور تصریح کرد که باید برای توان‌مند سازی اقتصادی زنان، شیوه سرمایه‌گذاری در بخش زنان را تغییر داد.