سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که رسانه‌های ملی باید مستقل و فارغ از مداخله‌های قوای سه گانه دولت عمل نمایند.

VP danish

معاون دوم رییس جمهور امروز یک‌شنبه (19حوت) در مراسم معرفی رییس جدید رادیوتلویزیون ملی، بر تقویت و حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات تاکید کرد و گفت که رسانه‌های ملی نیز باید مستقل و فارغ از مداخله‌های قوای سه گانه دولت عمل نمایند.

دانش افزود «آزادی بیان از اصول بنیادین حقوقی و سیاسی و یک حق بشری غیر قابل سلب و اساس بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر است و امروز وجود آزادی در کشورها و نظام‌های سیاسی مختلف با معیار آزادی بیان سنجیده می‌شود».

او تصریح کرد که حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان دو عنصر مهم و مکمل یک دیگر جزو پالیسی حکومت افغانستان است.