image

در مقابل سرهای بریده؛ داستان دانش آموز بریتانیایی که بیوه 19 ساله داعشی است

نویسنده: خبرنامه
خبرنامه

@khabarnama

در مقابل سرهای بریده؛ داستان دانش آموز بریتانیایی که بیوه 19 ساله داعشی است

۰۴ مارسویدیو