جنرال کنسول ایران در هرات از اراده دولت این کشور به خاطر کمک به استقرار صلح در افغانستان با محوریت دولت این کشور اطمینان داده و تاکید کرده که ایران خواهان صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.

afg iran heraT

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در دیدار تعارفی با محمود افخمی رشیدی، جنرال کنسول ایران در هرات، نیاز به توسعه و تقویت روابط دوستی بین دو کشور را جدی خوانده و از اراده قوی مقام این ولایت به خاطر تحقق این امر یادآوری کرده است.

دفتر مقام ولایت هرات در یک اعلامیه در این مورد گفته است، ه جنرال کنسول ایران نیز از اراده قوی ملت و دولت این کشور به خاطر کمک به استقرارصلح در افغانستان با محوریت دولت این کشور اطمینان داده و گفته است که ایران خواهان صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.