ارگ ریاست جمهوری از منظور شدن پروژه‌هایی به ارزش 27.7 میلیارد افغانی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی خبر داده است.

arg 27.7

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف که شام روز گذشته(دوشنبه، 10 جدی) در ارگ برگزار گردید، ۶۷ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه  ۶۲ مورد آن به ارزش بیش از ۲۷.۷ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.