وزارت انرژی و آب افغانستان از امضای پنج پروژه به ارزش بیش از 130 میلیون افغانی با شرکت های برنده خبر داده است.

این پروژه ها شامل پروژه های دگه های گبیونی اریغ باتور( قسمت اول) ولسوالی شورتپه ولایت بلخ، اعمار بازسازی کانال های قلبرس و شوراب ولایت تخار، اعمار منزل دوم تعمیر حوزه دریایی پنج آمو، اعمار سربند کانال شهروان ولایت قندز و بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بند درونته عزیز خان کځ (فاز دوم) می باشد.

 پروژه دگه های گبیونی قریه اریغ باتور ولسوالی شورتپه ولایت بلخ یکی از پروژه هایی است که امروز قرارداد آن به امضاء رسید.

این پروژه در قریه اریغ باتور ولسوالی شورتپه ولایت بلخ موقعیت دارد و به هدف جلوگیری از تهدیدات جریان سیلاب دریایی آمو بالای خانه های مسکونی و زمین های زراعتی اهالی قریه اریغ باتور- هزار توقی ولسوالی شورتپه ولایت بلخ عملی می گردد.

این پروژه به قیمت مجموعی 23 میلیون و 785 هزار افغانی در مدت 5 ماه از کمک های هندوستان عملی می شود.

mow 5

همچنین قرارداد اعمار و بازسازی کانال شوراب و قلبرس ولایت تخار با هزینه 79 میلیون و 473 هزار و 439 افغانی طی 18 ماه، با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی، پروژه دیگری است که امروز توسط سرپرست وزارت انرژی و آب به امضاء رسید.

از سوی دیگر، قرارداد پروژه اعمار منزل دوم تعمیر حوزه دریایی پنج آمو امروز با هزینه 24 میلیون و 815 هزار و 138 افغانی با شرکت ساختمانی کوهسار شرق و همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی به امضاء رسید. تکمیل شدن این پروژه هفت ماه را در بر خواهد گرفت.

 همچنان پروژه اعمار سربند کانال شهروان ولایت قندز نیز به امضاء رسیده است. این سربند در ساحه ولسوالی امام صاحب ولایت تخار با هزینه 4 میلیون و 315 هزار و 305 هزار افغانی با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی طی 18 ماه اعمار می شود.

قرار داد بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بند درونته عزیز خان کځ فاز دوم نیز به امضاء رسید.

این پروژه در ولسوالی قرغه ولایت لغمان موقعیت دارد، قرار است به طول 2055 کیلو متر تحکیم کاری گردد.

این پروژه از کمک های IRDP به ارزش 60.51 میلیون افغانی به امضاء رسیده است.