اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، جایزۀ آغاز خدمات تذکره الکترونیکی یا Launch Award از جشنواره رادینت اوواردز شد. این جشنواره این ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار شده بود.