این کمپاین امروز دوشنبه (26 قوس) با پاک کردن شیشه های سیاه موترهای والی غزنی آغاز شد.