طرح سهمیه بندی پروسه کانکور با انتقاد های از طرف نمایندگان مجلس روبه رو شده است.

غلام‌حسین ناصری عضو مجلس با انتقاد از طرح سهمیه‌بندی پروسه کانکور امروز گفته که این طرح هرچند به نام انکشاف متوازن برجسته شده اما آن را مخالف با عدالت خوانده است.

آقای ناصری تاکید کرده که این طرح برخلاف معیارهای مندرج در قانون اساسی افغانستان بوده و باید جلو آنچه که او تطبیق ظالمانه آن گفته، گرفته شود.

اسدالله سعادتی نماینده دیگر مجلس از ولایت‌ دایکندی نیز طرح سهمیه بندی پروسه کانکور را ظالمانه و غیر عادلانه خوانده است.

او تاکید کرده که این طرح معیارهای استندرد علمی و بین المللی را نقض می‌کند.

Parlaman

جعفر مهدوی نماینده کابل نیز در این نشست بیان داشته که این طرح در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد و نیز جلو پیشرفت جوانان را می گیرد.

مهدوی اظهار داشته که اگر جنگ و فقر مانع مکتب رفتن شهروندان کشور در جنوب و جنوب شرق شده است، باشندگان ولایت های مرکزی نیز از جنگ به دور نمانده اند.

او اضافه کرده که ولایات مرکزی، برعکس سایر ولایت ها از پول های اپراتیفی و امکانات دولتی محروم تر بوده اند.

این در حالی است که این طرح در داخل مجلس موافقانی نیز دارد که با اعلام حمایت از آن خواستار اجرایی شدن طرح مزبور اند. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ارزگان در مجلس گفت که انکشاف متوازن و تحصیل حق هر شهروند کشور است و نیز اضافه کرد که باید تمام شهروندان از آن یکسان بهره مند شوند.

سخی مشوانی عضو دیگر مجلس نیز به حمایت از این طرح گفت که همانند پارلمان باید در کانکور نیز بر اساس نفوس هر ولایت سهم داده شود.

معاون دوم مجلس در جمع بندی نشست امروزی گفت که حکومت باید براساس قانون اساسی و همچنین وضعیت فعلی کشور در این مورد تصمیم بگیرد.