برشنا از رفع مشکلات و پرچوی برق کابل تا ساعاتی دیگر خبر داده است.

brishna
این ریاست در یک اعلامیه گفته است، مشکلات سرکت برق وارداتی از کشور ازبکستان در آن کشور رفع گردیده و تا ﺳﺎﻋﺖ ١١ اﻣﺸﺐ، ١۵٠ ﻣﻴﮕﺎﻭاﺕ ﺑﺮﻕ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻭی ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻل می گردد.