منابع رسانه ای از ترور معاون شورای علمای کابل خبر داده اند.

Breaking-3-1-3
گزارش شده که مولوی عبدالبصیر حقانی معاون شورای علمای کابل در حوزه هفتم شهر کابل ترور شده است.
تا کنون مسولین امنیتی شهر کابل در این باره چیزی نگفته اند.
جزئیات بیشر در خبر های تکمیلی.