منابع از انفجاری در غرب کابل خبر می دهند.

Breaking-3-1-3

مقام های امنیتی به رسانه ها گفته اند که بر یک پوسته پولیس در ساحه حوزه 5 بمب دستی پرتاب شده است.

اما شهروندان ساکن در این منطقه می گویند که سه انفجار پی هم در این ساحه شنیده است. جزییات در بخش های تکمیلی خبر.