در این مورد، امروز دوشنبه (7 عقرب) مسوولین وزارت‌های اقتصاد، جامعه مدنی و نهادهای خصوصی با نماینده بانک جهانی دیدار نموده اند.

در این دیدار روی برنامه اشتغال زایی برای مهاجرین در 12 ولایت افغانستان بحث صورت گرفته است. همچنین آشنا شدن مهاجرین به مسایل فرهنگی، آشنایی با محیط و یافتن راه حل‌های حقوقی مهاجرین افغانستان در کشورهای خارجی نیز تبادل نظر شده است.

IMG_0193

سرانجام نماینده بانک جهانی با نمایندگان نهاد‌های افغانستان به این نتیجه رسیده اند که این برنامه را در 5 سال آینده با هزینه 200 الی 300 میلیون دالر عملی کنند.

شرکای این قرار داد از جانب افغانستان، وزارت خارجه، شهرسازی، اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری و ارگان‌های محل است.