وزارت زراعت افغانستان اعلام کرده است، که تولید انار در قندهار در سال جاری نسبت به سال گذشته 25 تن بیشتر بوده است.

به گفته وزارت زراعت، در مجموع در جنوب افغانستان 150 تن انار تولید شده است.

kandahar-pomegranate-market-in-kabul-7

علی اکبر رسمتی سخنگوی این وزارت گفته، کیفیت انارهای امسال نیز بهتر از سال گذشته است.

آقای رستمی گفته، از میان این 150 تن 50 تن آن به دوبی، 30 تن به هند و باقی آن نیز به پاکستان صادر شده است.

در حال حاضر در بازارهای داخلی افغانستان یک سیر انار قندهار تا 300 افغانی به فروش میرسید.