وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ایجاد کمیسیون حق دست رسی به اطلاعات خبرداد.

این وزارت گفته است از میان 117 متقاضی 15 نفر را انتخاب کرده اند و اسناد شان را برای معرفی به رییس جمهوری فرستاده است.

moic

قرار است رییس جمهوری از میان، این 15 نفر 5 نفر آنها را به عنوان کمیشنر برای ایجاد کمیسیون حق دست رسی به اطلاعات انتخاب کند.

کمیته گزینش این افراد به اساس احکام قانون دسترسی به اطلاعات به ریاست سرپرست و زارت اطلاعات وفرهنگ و متشکل از نماینده گان ستره محکمه، ولسی جرگه، فدراسیون ژورنالیستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن وکلای مدافع و نهاد‌های جامعه مدنی افغانستان، میباشد .