برخی از ناظران نامزدان در تماس با خبرنامه از جعل و تخلف های انتخاباتی در مرکز زنان لیسه عالی پلچرخی گزارش داده اند.

pule charkhi

این ناظران ادعا دارند که در برخی موارد کارمندان کمیسیون انتخابات در این مرکز رای دهی به نفع کاندیدای مشخص کار می کنند و با جمع آوری تذکره های زنان برای نامزد مشخص رای می دهند.

در همین حال آنان می گویند که در این مرکز برخی از زورمندان تاثیرگذاری جدی دارند.