حکومت افغانستان فردا یکشنبه (29 میزان) را نیز رخصتی عمومی اعلامی داشته است.

arg
این رخصتی مرتبط با اعلام امروز کمیسیون انتخابات است. ظهر امروز پس از گزارش های گسترده در باره عدم بازگشایی به موقع بسیاری از مراکز رای دهی، کمیسیون انتخابات با مصوبه ای اعلام داشت که در مراکز که تا ساعت یک بعد از ظهر امروز باز نشده باشد، انتخابات فردا برگزار می گردد.