لحظاتی قبل شمال شهر کابل، شاهد یک انفجار بوده است.

این انفجار در منطقه قلعه نجارها و در نزدیکی تانک تیل آریانا رخ داده است.

Breaking-3-1

هنوز نوعیت این انفجار و تلفات برخواسته از آن، مشخص نیست.

جزییات بیشتر در خبرهای تکمیلی.