جلسۀ کابینه حکومت افغانستان قبل از ظهر امروز چهارشنبه(11 میزان) به ریاست محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

arg 2

در این جلسه، طرح قانون تابعیت و هم‌چنین طرح اساس‌نامۀ شرکت طبع اسناد مصئون، طرح فروش گاز مایع ادارۀ نفت و گاز افغانستان، طرح رهنمود مراسلات اداری و همچنین پیشنهاد وزارت مالیه مبنی بر تزئید مبلغ (۱۳۶٫۰۹) میلیون افغانی در بودجه عادی و مبلغ (۲٫۰۰۶) میلیارد افغانی در بودجه انکشافی، به قسم ضمیمه بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

همچنین در این نشست، هشت مورد معاهدۀ بین‌المللی توسط وزیر امورخارجه افغانستان به کابینه ارائه شد که مورد تائید قرار گرفته است.