لحظاتی پیش، یک انفجار دیگر در نزدیکی محل انفجار اول در غرب کابل صورت گرفته است.

هنوز از جزییات دقیق انفجار دوم گزارشی در دست نیست.

جزییات در خبرهای تکمیلی.

Breaking-3-1-1