لحظاتی پیش، یک انفجار دیگر در نزدیکی محل انفجار اول در غرب کابل و در میان خبرنگاران صورت گرفته است.

هنوز از جزییات دقیق انفجار دوم گزارشی در دست نیست.

جزییات در خبرهای تکمیلی.

Breaking-3-1-1