لحظاتی پیش یک انفجار در ساحه کارته 3 مربوط به حوزه سوم پولیس روی داده است.

جزییات بیشتر در خبرهای تکمیلی.

Breaking-3