پولیس سوئدن جدیدا اعلام کرده که مهاجر افغان که به دلیل ایستادگی یک فعال امور مهاجرین سوئدنی در آن کشور باقی ماند اخراج خواهد شد.

پولیس سوئدن گفته است که این مرد افغان که ۵۲ سال دارد در نهایت اخراج می شود.

swedish girl

پیش از این هفته گذشته دختری که در هوایپما در مقابل اخراج این مهاجر افغان مقاومت کرده بود منجر به تاخیر در اخراج این مهاجر گردید.

این دختر که خود نیز به خاطر این مخالفت اش از پرواز باز ماند تبدیل به قهرمانی در شبکه های اجتماعی شده است.