عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که صلح با گروه طالبان باید از موضوع قدرت صورت بگیرد، نه از موقف ترحم و ضعف.

آقای دوستم در حالی این اظهارات را مطرح کرده که به گفته‌ی او، رد پیشنهاد صلح حکومت وحدت ملی از سوی گروه طالبان، این حکومت را در موضع ضعیف قرار داده است.

معاون اول ریاست جمهوری گفته “با دعوت کردن طالبان به صلح با یک صدای آهسته، ما باخته ایم. این روش در آینده نیز نتیجه نمی دهد. سیاست مصالحه باید از موقف قوت باشد نه ضعف.”

doston

 دوستم تأکید کرده که برای سرکوب هراس افگنان در افغانستان یک برنامه‌ی شش ماهه دارد که این برنامه با از بین بردن عنصرهای وابسته به طالبان در شمال این کشور آغاز می شود.

این در حالی است که چند ماه پیش رئیس جمهور غنی در دومین نشست روند کابل پیشنهاد صلح را به طالبان ارائه کرد اما گروه طالبان آن را توطیه خوانده و رد کرده است.