محمد اسحاق رهگذر به عنوان والی بلخ معرفی شد.

آقای رهگذر از سوی عطامحمد نور والی پیشین بلخ و سلام رحیمی رییس دفتر رییس جمهور در این مقام قرار گرفت.

آقای نور در مراسم معرفی والی جدید بلخ گفت که خواسته های او و حزب اش پذیرفته شد و به این جهت مقام ولایت بلخ را ترک می کند.

توافق بر سر والی جدید بلخ در حالی صورت می گیرد که سه ماه تنش های جدی میان آقای نور و اشرف غنی بر سر ولایت بلخ وجود داشت.

آقای نور برکناری اش را یک سویه می دانست و به این جهت، بدون مذاکره کناررفتن از مقام ولایت بلخ را رد می کرد.

Mohammad Ishaq Rahgozar