تخار صحنه ای از اخراج سربازان پولیس زن شده است.

رییس امور زنان تخار به سلام وطندار گفته که 12 سرباز زن این ولایت اخراج شده اند. او در عین حال تاکید کرده که امیتازات این سربازان به کسانی دیگری واگذار می شود.

women international day (7)

رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار در عین حال تعبیض را عامل اصلی این گونه رفتار در مقابل سربازان پولیس این ولایت عنوان می کند.

یک مقام پولیس در تخار ضمن تایید این موضوع گفته که این سربازان به خاطر غیابت اخراج شده اند.