مقام امنیتی از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی در خانه اش خبر داده اند. این قتل مرموز گزارش شده و این کارمند امنیت ملی با تفنگچه خود به قتل رسیده است.